Spółka z o.o. Stop!

Dlaczego nie należy zastępować działalności gospodarczej Sp. z o.o. ?

Co zrobić żeby moja spółka z o.o. przestała być podwójnie opodatkowana?

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP dzięki wieloletniej pracy z klientami z Polski oraz doświadczeniu prawnemu pragnie Państwa uświadomić, że prowadzenie Sp. z o.o. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami. 

O zaletach tego rozwiązania piszemy w zakładce Alternatywa Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami.

Poznaj wady prowadzenia Sp. z o.o.

 1. Spółka z o.o. jako podmiot prawny, jest dla właścicieli podwójnie opodatkowana
 2. Odpowiedzialność subsydiarna wynikająca wprost z art. 299§1Kodeksu spółek handlowych określa jednoznacznie odpowiedzialność każdego z członków zarządu spółki, z osobna własnym majątkiem. Tyczy się to również osoby prokurenta
 3. Komornik może dokonać pełnego zajęcia mienia i środków trwałych Spółki z o.o.
 4. Likwidacja spółki z o.o. jest procesem długotrwałym i skomplikowanym
 5. Spółka z o.o. podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz.U. z 2019 r., poz. 628. Zapisy przedmiotowej ustawy jednoznacznie wskazują, że właściciele, udziałowcy czy też akcjonariusze odpowiadają majątkowo za przestępstwa popełnione bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie za pośrednictwem ich majątku
 6. Spółka z o.o. podlega zapisom ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, które należy obligatoryjnie składać do podległego urzędu skarbowego
 7. Możliwość dokonania zajęcia komorniczego udziałów wspólnika spółki z o.o.
 8. Brak swobody dysponowania środkami pieniężnymi
 9. Skomplikowane stosunki majątkowe wynikające z polskiego ustawodawstwa między właścicielami, a spółką
 10. W przypadku spółek z o.o. jednoosobowych płacimy pełny ZUS, gdyż taka spółka traktowana jest na równi z jednoosobową działalnością gospodarczą
 11. Brak możliwości zarządu powierniczego czyli zastosowania funkcji np. nominowanego dyrektora
 12. Spółka z o.o. podlega zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi
 13. Osoby powołane do zarządu – osoby pełniące funkcję z powołania, płacą dodatkowo składkę zdrowotną 9% od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania
 14. Zastosowanie anty ukrytej dywidendy. Wartość ukrytej dywidendy nie będzie mogła być kosztem np. najem nieruchomości wspólnika dla spółki.
 15. W stosunku do sp. z o.o. zastosowanie ma art. 24aa ustawy o CIT w którym czytamy że dochodem przerzuconym będą w szczególności koszty usług doradczych, reklamowych, ubezpieczeniowych, opłaty używanie znaku towarowego itp.
 16. Spółka z o.o. jest podmiotem podlegającym obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze tym Spółka z o.o. zobligowana jest do ujawnienia wszystkich i pełnych danych wpisanych do niej udziałowców, którzy traktowani są przez system jako faktyczne osoby zarządzające i finalni odbiorcy wszelkich należnych środków finansowych.

 17. Sp. z o.o. jest objęta zasięgiem skargi paulianskiej.

Zapewne nie byli Państwo do końca świadomi jak wiele negatywnych skutków może spowodować niewłaściwe prowadzenie spółki z o.o. w Polsce. Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD wychodząc Państwu z pomocną dłonią proponuje alternatywę dla Sp. zoo w postaci oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, również funkcjonującego  w Polsce w postaci Sp.zo.o , ale już na zupełnie innych fiskalnych i prawnych zasadach.
O zaletach tego rozwiązania piszemy w zakładce Alternatywa Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami.

Mamy doświadczenie

Poznaj nasze Dedykowane rozwiązania prawne

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD z siedzibą w Londynie proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą podatkową dla Sp. z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.
Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami
w zastępstwie Sp z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Alternatywa dla Sp. z o.o.

Korzyści prowadzenia spółki jawnej

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • pojedynczy poziom opodatkowania
 • brak opłat na ZUS
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
 • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji oddziału nie ponosi dosłownie w żadnym zakresie odpowiedzialności własnym majątkiem i dorobkiem życia
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie
  aktu notarialnego
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku
  osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność
  ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
 • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności,
  które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

  • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana darmową konsultacją z przedstawicielem Semper Paratus Legal House LTD prosimy o uzupełnienie formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, osobisty doradca zadba o to
aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Co mówią nasi klienci

Wybrane opinie opublikowano za zgodą autorów.

hero-section

Prowadziłem na terenie polski działalność. Płaciłem podatek liniowy 19% + pełne opłaty na ZUS. Po przejściu na oddział płacę podatek 9% i nie płacę ZUSu.

R.H.
Warszawa

Funkcjonowałam na terenie polski jako Sp. z o.o. i płaciłam podwójny podatek. Aktualnie na oddziale płacę pojedynczy podatek i nie odpowiadam swoim majątkiem jak członek zarządu w Sp. z o.o.

J.K.
Toruń

Występuję w swojej spółce jako powołany członek zarządu i nie zgadzam się na dodatkową daninę w postaci 9% składki zdrowotnej od moich dochodów. Przeszedłem na oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który taką daniną obłożony nie jest.

S.R.
Poznań
error: Treści na stronie są chronione prawami autorskimi.
Scroll to Top